• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

صدور مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی و بقاع متبرکه مشمول رسیدگی 6988

صدور مفاصا حساب موقوفات غیرمتصرفی و گواهی موسسات خیریه مشمول رسیدگی 78

تحقیق و بررسی بخش درآمدی موقوفات 36

تعیین تکلیف اسناد مردودی موقوفات و بقاع متبرکه و سایر منابع استان ها 1

برگزاری همایش و نشست کشوری و تقدیر از متولیان ( در سطح ملی و استانی) 1

صدور قرار، نظریه ، احکام و گواهی مصرف 0