• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

اداره حقوقی و ثبتی

صفحه ی اصلی / اداره حقوقی و ثبتی

اصلاح ، بازنگری و بروز رسانی سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه در حوزه حقوقی 1194 پرونده 1

تعیین تکلیف دعاوی ملی 65 پرونده 5

تعیین تکلیف دعاوی عادی 150 پرونده 3

اجرای احکام شاخص رسوب دار 5 رای 5

اجرای احکام عادی 40 رای 3

آموزش و نظارت بر اجرای شاخص های ارتقاء نظام سلامت اداری در فرآیند های حقوقی 1 طرح 1

تعامل با مراجع قضایی و برگزاری نشست ها ، کارگروه ها و همایش های تخصصی 1 طرح 1

ارزیابی و نظارت بر وضعیت مشاورین و وکلا و کارشناسان رسمی و اداری 18 نفر 1

ایجاد بانک اطلاعات موقوفات مشمول ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال 0 موقوفه 5

سنددار کردن موقوفات و رقبات آنها با اولویت لیست پیوست 2500 رقبه 5

سنددار کردن بقاع متبرکه با اولویت لیست پیوست 10 پلاک ثبتی 3

تعیین تکلیف اراضی موضوع تبصره 6 قانون ابطال ... 2 پلاک ثبتی 3

سنددار کردن موارد توافق شده موضوع تبصره 6 قانون ابطال ... 3 پلاک ثبتی 3

اجرای طرح شناسایی موقوفات مجهول 11 طرح 3

تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به تک برگی جدید 100 سند 1

ثبت وقف های جدید(در تعامل با معاونین فرهنگی و اجتماعی) 55 موقوفه 5

اجرای طرح طبقه بندی ، اسکن و بارگذاری اوراق و اسناد بایگانی در سامانه 11691 پرونده موقوفه 5

اجرای طرح جمع آوری اسناد وقفی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت وقف های جدید 11 طرح 5

پیگیری اجرای تفاهم نامه ها با بنیاد مسکن 11 طرح 3

پیگیری اجرای تفاهم نامه ها با بنیاد مستضعفان 0 طرح 3

همایش استانی کارگروه ثبتی 1 همایش 3

نحوه هزینه کرد وجوه مانده حاصل از بیع موقوفات 112736018 ریال 5

تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات و بقاع متبرکه 600 سند اجاره 5

تجدید اسناد اجاره رقبات موقوفات و بقاع متبرکه 4000 سند اجاره 5

بازدید میدانی رقبات موقوفات و بقاع متبرکه 2000 رقبه 3