• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

معاونت بهره وری اقتصادی

صفحه ی اصلی / معاونت بهره وری اقتصادیتعیین وضعیت رقبات فاقد گردش مالی
تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات و بقاع متبرکه

تجدید و تمدید سند اجاره منقضی شده رقبات موقوفات و بقاع متبرکه

تائید اطلاعات پایه رقبات متصرفی منفعتی در سامانه جامع

بررسی، تکمیل و اصلاح اطلاعات مکانی و توصیفی پروژه GIS رقبه موقوفات و بقاع متبرکه در سامانه


احیاء،عمران و آبادانی رقباتی که باید احیاء شوند با اولویت طرحهای دانش بنیان و علم فناوری

احیاء،عمران و آبادانی رقباتی که باید احیاء شوند با اولویت طرحهای دانش بنیان و علم فناوری(تکرار)

طراحی برنامه و تدوین نقشه راه تحول در حوزه های کشاورزی/ تجاری/ مسکونی/ معدن