نظرشما درباره نحوه تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان ادارات اوقاف استان یزد چیست؟
خیلی خوب
عادی
ضعیف