• امروز دوشنبه ششم خرداد 1398 

گزارش عملکرد فرهنگی

صفحه ی اصلی / گزارش عملکرد فرهنگی

1- گزارش عملکرد سه ماهه اول 1397
2- گزارش عملکرد سه ماهه دوم 1397
3- گزارش عملکرد سه ماهه سوم 1397
4- گزارش عملکرد سه ماهه چهارم 1397
گزارش عملکرد طرح ویژه های97:
آرامش بهاری 97
ضیافت الهی 97
نشاط معنوی 97
بصیرت عاشورایی 97