• امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

1397/10/25 ( یزد ) 445 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک واحد آپارتمان جهت مطب پزشکی, متعلق به موقوفه  شاه جهان ، مهربان، اردشیر و فریدون گودرز وزراء

آگهی مزایده نوبت اول - یک واحد آپارتمان جهت مطب پزشکی, متعلق به موقوفه شاه جهان ، مهربان، اردشیر و فریدون گودرز وزراء

آگهی مزایده نوبت اول - یک واحد آپارتمان جهت مطب پزشکی, متعلق به موقوفه شاه جهان ، مهربان، اردشیر و فریدون گودرز وزراء

1397/10/25 ( یزد ) 303 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب  کارگاه متعلق به موقوفه  مهر بن بهزاد

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب کارگاه متعلق به موقوفه مهر بن بهزاد

آگهی مزایده نوبت اول -یک باب کارگاه متعلق به موقوفه مهر بن بهزاد

1397/10/25 ( یزد ) 325 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت دوم - یک باب مغازه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

1397/10/25 ( یزد ) 297 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

1397/10/25 ( یزد ) 312 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب مغازه متعلق به موقوفه  حسینیه خرمشاه

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب مغازه متعلق به موقوفه حسینیه خرمشاه

آگهی مزایده نوبت اول - یک باب مغازه متعلق به موقوفه حسینیه خرمشاه

1397/10/25 ( یزد ) 311 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت اول - یک درب باغ متعلق به موقوفه سیدرضا بن میرزا سیدالعظیم طباطبائی

آگهی مزایده نوبت اول - یک درب باغ متعلق به موقوفه سیدرضا بن میرزا سیدالعظیم طباطبائی

آگهی مزایده نوبت اول - یک درب باغ متعلق به موقوفه سیدرضا بن میرزا سیدالعظیم طباطبائی

1397/10/25 ( یزد ) 383 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری/ اجرای طرح مهر تندرستی در ابرکوه

گزارش تصویری/ اجرای طرح مهر تندرستی در ابرکوه

گزارش تصویری/ اجرای طرح مهر تندرستی در ابرکوه

1397/10/24 ( ابرکوه ) 214 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده نوبت دوم - موقوفه رشید جمشید بخت آور

آگهی مزایده نوبت دوم - موقوفه رشید جمشید بخت آور

آگهی مزایده نوبت دوم - موقوفه رشید جمشید بخت آور

1397/10/23 ( یزد ) 324 0 رای به این مطلب ادامه مطلب