• امروز یک شنبه بیست و هفنم مرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

جشنواره عکس وقف

فرم های کاربردی

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

آگهی مزایده نوبت اول - باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع)

 سه شنبه 25 دی 1397   81  0      


اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان یزد در نظر دارد یک باب سوله بانضمام یک حلقه چاه متعلق به موقوفه امامزاده سید جعفر محمد (ع) ( رقبه 8 ) به مساحت 153.90 متر مربع و حق برداشت روزانه تا سقف 40.000 لیتر واقع در بلوار جمهوری ازطریق مزایده وبارعایت شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید:
1- قیمت پایه 115.000.000 ریال ماهیانه ، زمان قرارداد اجاره ازتاریخ تنظیم سند به مدت یک سال خواهد بود وپس از انقضای مدت مستاجر متعهد است مورد اجاره را بدون هیچ گونه ادعایی به موجر تحویل دهد. در صورت رضایت موجر از مستاجر، طبق قوانین و دستورالعمل های جاری، اداره اوقاف می توا ند قرارداد اجاره را برای چهاردوره یک ساله دیگر و البته به نرخ روز با مستاجر تمدید نماید.
2. متقاضیان می بایست 10 درصد مبلغ اجاره بهای سالیانه را به عنوان سپرده شرکت درمزایده طی فیش واریزی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: « آقای... به کد ملی شماره ..... و شماره تماس ....... راجع به مزایده شماره ..... مورخ ....... موقوفه.....» تحویل دبیرخانه اوقاف شهرستان یزد نموده و رسید خود را دریافت کنند . متقاضیان می توانند همه روزه به اسثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با دردست داشتن شناسنامه وکارت ملی به واحد اجارات و حسابداری اداره اوقاف شهرستان یزد اقدام نمایند.
3- مبلغ سپرده نفرات اول و دوم اعلامی ازطرف کمیسیون مزایده، تا تنظیم قرارداد اجاره ضبط خواهد شد و این اداره در استرداد سپرده برنده مزایده یا ضبط آن تا پایان مدت قراردا اجاره اختیار خواهد داشت.
4- مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را به صورت کلی یا جزئی، به هیچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق به غیر را ندارد
5-مستاجر حق هیچ گونه تغییر و تبدیل در وضع عرصه و اعیان موقوفه و استفاده غیر از موردی که در درخواست شرکت در مزایده داده را ندارد مگر با موافقت کتبی و قبلی موجر
6- مباشرت شخص مستاجر دراستیفاء منافع شرط است
7- پرداخت هزینه های مربوط به اخذ مجوز از نهادها و ادارات دولتی علاوه بر پرداخت اجاره بها برعهده مستاجر می باشد.
8- کلیه هزینه های تنظیم و تجدید اجاره نامه از قبیل کارشناسی، آگهی مزایده ، هزینه های تعمییرات غیرضروری، تزئینی،جزئی، آب،گاز،برق، فاضلاب،تلفن،بیمه،مالیات،عوارض و... به عهده مستاجر خواهد بود . تنها هزینه های اساسی درصورت ضرورت با اعلام قبلی و بنا به تشخیص و مجوز اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان یزد و تاییدیه دفتر فنی اداره کل اوقاف قابل محاسبه و پرداخت می باشد و هرگز مستاجر نمی تواند آن را با اجاره بها تهاتر نماید بلکه بعد از واریز اجاره به حساب موقوفه و موافقت و تایید موجر مبلغ هزینه کرد به حساب واریز گردد.
9- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط ، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف شهرستان یزد برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
10- اگر برنده مزایده، بعد از هفت روز کاری از ابلاغ کتبی به وی، از تنظیم سند اجاره خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده وسپرده اش به نفع موقوفه ضبط می شود و با نفر دوم طبق نظر کمیسیون قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد.
11- میزان اجاره بهای پیشنهادی باید به حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد. همچنین باید نوع بهره برداری( در رقبات تجاری: شغل ، در رقبات مسکونی: تعداد نفرات و در رقبات کشاورزی: نوع محصول) از مورد مزایده را در پیشنهاد خود مشخص نمایند که در غیر اینصورت به این پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- افراد ممنوع المعامله وکسانی که به موقوفات بدهی داشته و نیز بستگان درجه یک هریک از پرسنل اوقاف، دادستان و نماینده دارایی حق شرکت در مزایده را ندارند.
13- تخلف از هریک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی موجب اختیار فسخ قرارداد در مابقی مدت برای موجر خواهد بود.
14- متقاضیان می توانند تا تاریخ 11/11/97 جهت شرکت در مزایده مراجعه نمایند. کمیسیون مزایده در تاریخ 13/11/97 در محل ا داره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند کرد.
15- متقاضیان می توانند جهت بازدید از مورد مزایده درروزهای دوشنبه وچهارشنبه راس ساعت 11 صبح در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد حضور یابند و برای کسب اطلاعات بیشتر صرفا در ساعات اداری به قسمت واحد اجارات اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان یزد مراجعه یا با شماره تلفن 37330337 داخلی 3194 تماس حاصل نمایند .
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار